Uthando lwalungekho (Zulu)

Ekude nothando lwabazali bakhe, uGenson wabona ukuthi wayedinga uNkulunkulu owaziwa ngabazali bakhe

Genson Miambo
Genson Miambo

Ngisengumfana oneminyaka engu 12, uGenson Miambo washiya ikhaya lakhe ukuze aqhubeke nezifundo zakhe emazingeni aphakeme, njengoba kwakufanele ukuthi azinakekele, usho kanjalo, "lesosimo sangibeka ezingeni lapho ngangisondele kuyo yonke inhlobo yobubi obukhona emhlabeni".

"Nganginaba bangani abaphuca abantu izinto zabo esikoleni, ngaba nobudlelwano namantombazane, abanye babo babe badala kunami."

Njengoba abazali bakhe babe ngamaKrestu, uGenson uthi,"ngangiqamba amanga kubazali bami. Babecabanga ukuthi ngiphila impilo elungile njengoba bangifundisa ngihamba nabo enkonzweni, kepha ngangi ngasayi."

Abazali bakhe wayeba bona kabili ngonyaka ngesikhathi samaholide, usho kanjalo uGenson, "ngangilu khumbula uthando lwabazali bami, ngaqala ngaba nenhliziyo egcwele intukuthelo nenkani. Iminyaka emine ngaqhubeka nokuziphatha kwami okungangalungile futhi ngafeyila ugrade 8. Ngangenza okulungile emehlweni ami."

Ngokuhamba kwesikhathi uGenson wazithola enomzwangedwa egcwele intukuthelo lokho kwamholela kwamenza ukuthi abhalele abazali bakhe incwadi.

"Ngangibasola ngezinkinga zami ngoba bangithumela ukuthi ngiyofunda kude nasekhaya. Ngazizwa nginomzwangedwa futhi nginga thandwa. Kwakunesikhathi lapho ulaka lwami lwalu lubi kakhulu, kwesinye usikhathi ngangizi thola ngithukuthele ngaphandle kwesizathu.

"Impilo yami yayihlanga-hlangene futhi uma uNkulunkulu wayengazange azibonakalise ngangi ngeke ngiphile iminyaka emihlanu. Kwaku ngekho umuntu owayenga ngitshela ngoNkulunkulu nokuziphatha kwami ngoba ngaphambi kokuba bangitshele noma bangichazele izinto, ngangiba tshela ngalokho engikwaziyo. Babe hluleka ukuphendula imibuzo yami. Ngangizibona njengo muntu olahlwe nguNkulunkulu nabazali bami."

Ngokuhamba kwesikhathi, uGenson uyavuma ukuthi wayehlanga-hlangene enomzwangedwa, okwavusa "imibuzo eminingi engaphendu lekanga".

Ngolunye usuku, uGenson uyakhumbula ngesikhathi ehlola impilo yakhe "ngaso lesosikhathi uNkulunkulu uqobo wakhuluma nenhliziyo yami."

"Amazwi Amahubo 37, uvesi 3, esasivamise ukulifunda ngekhanda ekhaya labuya enqondweni yami:'Themba kuJehova wenze okulungileyo; hlala ezweni, uzondle ngokukholeka.'

"UNkulunkulu wasebenzisa lamazwi ukungibonisa ukuthi ngidinga ukuthi ngethembe uJehova, ukuze angisize ukwenza okuhle ngamukele izibusiso zakhe nokuholwa ngempilo yami."

Esaqhathanisa impilo yakhe "ehlanga-hlangene", nangesikhathi esase ngumntwana, uGenson uthi, "ngabona ukuthi ngiyamdinga uJesu empilweni yami".

"Ngaqala ngakhuleka njengoba ngafundiswa, ngacela intethelelo yezono zami ngazinikela eNkosini. Ngaqala ngaya esontweni futhi ngabhaphathiswa ngomhlaka 28 December 2003 ngangine minyaka engu 16 ubudala."

Njengoba inhliziyo yakhe yaqala ukushintshwa nguNkulunkulu, uGenson wathatha isinqumo sokuvuma ukungalaleli kwakhe kubazali bakhe. "Abazali bami bakhuleka nami bangichazela ngothando lukaNkulunkulu nokuthethelelwa. Abazange bangi lahle ngenxa yokuqamba kwami amanga kuyo yonke leminyaka. Bama nami ngasosonke isikhathi."

Akasaphili impilo embi, uGenson uthi ukwamukela uJesu empilweni yakhe kwaku yikho konke akudingayo ukuqhubeka nempilo futhi abe isibusiso emhlabeni.

UJesu uyikhiphile inhliziyo engalaleli, ukuziphatha kwami okubi wangenza ngaba ngumuntu olalelayo uma abantu bengikhuza.

"Nginabangani abakholwayo namhlanje futhi ngishade unkosikazi omuhle ngiphila impilo enenjabulo. UNkulunkulu ungibusise ngezingane ezimbili. Miriana, uneminyaka engu 3 no Daniel, onezinyanga ezingu 7."

Manje usenza uzifundo zetheology, uGenson uthi, "ngizimisele ukubuyela eMozambique ashumayeze intsha ebhekene nentselela yokushiya imindeni yabo ngenxa yezifundo zabo, ngoba kuze kube namhlanje baningi abantu abasha ababhekene nesimo engadlula kuso ngesikhathi ngise musha.

"Makabongwe uNkulunkulu owangisindisa; ungiguqulile futhi wangikhulula esonweni socansi, namanga nakho ukweba.

Ekuqaleni kwaku ngekho lula kimi ukuthi ngishiye lemikhuba, kepha uNkulunkulu akazange angishiye kuze kube namhlanje. Ngomkhuleko, nokufunda izwi nokuhlanganyela nabangani abakholwayo, ngiyakhula futhi ngiyamlalela uNkulunkulu ngiyakhona nokumelana nezono zami zangaphambili."

<< Love was missing
Liefde was afwesig (Afrikaans) >>