Kukundwa kerima nematambudziko (Shona)

Beauty Chisale
Beauty Chisale

Kushaiwa tariro neramangwana kwakaita kuti Beauty Chisale abvumire shamwari dzakaipa kuti dzipinde muupenyu hwake, dzinova idzo dzakazomupinza munataisireva.

Beauty anoti, "ndaiva, kuputa, kushandisa zvinodhaka, kuita zvepa bonde nevanhu vasakarurama handaiziva kwazo kwazo kuti ndaimbova ani.

"Ndakagumandasungwa," anodaro Beauty asizve pakusungwa pane zvakazoitika. Vamwewo vasungwa vakamuudza nezvaMwari wazvose, Ishe Jesu Kristu, uyo akatora mutongo nezvivi zvake.

"Mutirongo ndimo mandakasangana naShe wangu Jesu uye apo pandakapira hupenyu wangu kwaari,hwakatanga kushanduka ndikava nani."

"Ndakaverenga ndima dzemaBhaibheri idzo dzinotaura pamusoro perudo rwaMwari kwandiri. Mwari anogona kundiregerera pamwe nokundi shandura, kana ini ndikaisa ruvimbo rwangu maari uye nokubvumira kuti andishandure. Ndakatendeuka ndikasiya zvivi zvangu zvose ndikazvipira kuna Mwari, ipapo Mwari wakandichenura zvivi zvangu zvose."

"Dai ndisina Jesu muupenyu hwangu ndaidai ndakafa kare. Ikozvino ndaive mwanawa Mwari. Ndinoziva kuti ndakaponeswa nenyasha dzaMwari".

Beauty haasisiri munhu anechindini ndini, anoti "Ndavakutarisira kudzidzisa vechidiki nezvaMwari"

Nokuda kwokuti Mwari akamupira vamwe rudo urwu, Beauty anoti "iko zvino ndavakutenda kuti ramangwana rangu rakajeka. Ndinotenda Mwari nguva dzose nokundiratidza nzira yokururama hupenyu hwangu. Chero vemhuri yangu vane rudo neni. Hupenyu hwangu hwane rugare. Ndinoda Jesu nemoyo wose.

Beauty anoti "kubva pandakava muKristu , hupenyu hwakazadzwa namakomborero, Mwari vanondifambisa munzira dzakanaka uye vanondidzivirira ini nemhuri yangu"

Mwari vakamupa samba rokumisidzana nematambudziko iro raakanga asina kare kare.

Achipedzisa Beauty anoti "Mwari vanondiratidza nzira dzokukunda matambudziko vanondiudza kuti ndirege kutya, kana ndichitenda kuti ivo ndiMwari vapenyu uye vanerudo, naizvozvo ndinoziva kuti mumatambudziko angu ose, Mwari varipo."

Chokwadi Mwari vakandibvisa murima vakandiratidza chiedza. Ndicharumbidza Jesu hupenyu wangu wose.

<< Duisternis en probleme oorkom (Afrikaans)
Hope for those losing hope >>