Ubunyama nezinkinga kunqontshiwe (Zulu)

Beauty Chisale
Beauty Chisale

Engenalo ithemba ngekusasa lakhe, uBeauty Chisale wavumela abangani abangalungile empilweni yakhe okwamholela endleleni yembubhiso.

"Ngangintshontsha, ngibhema, ngisebenzisa izidakamizwa, ngiya ocansini nabantu abangalungile," uyavuma uBeauty. "Ngangingazazi ukuthi ngingubani."

"Ngagcina ngiboshwa," uyaqhubeka, kepha kukhona okwenzeka iziboshwa ayeboshwe nazo zamtshela ngoNkulunkulu womhlaba, uJesu Kristu, owathwala icala lezono zakhe.

"Ejele ngahlangana neNkosi yami uJesu Kristu futhi ngesikhathi ngesikhathi ngizinikela kuye impilo yami yaqala yashintsha ngaba ngumuntu oshintshile.

"Ngafunda amavesi eBhayibhelini akhuluma ngokuthi uNkulunkulu ungithanda kangakanani. UNkulunkulu angangixolela ashintshe impilo yami, uma ngingabeka ithemba lami kuye futhi ngimvumele angiguqule. Ngaphenduka, ngafulathela zonke izono zami ngazinikela kuNkulunkulu, yena wangihlanza kuzo zonke izono zami.

"Uma bengi nginaye uJesu empilweni yami bekufanele ngabe sengifile. Manje sengingumntwana kaNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi ngisindiswe ngomusa kaNkulunkulu."

Angisaziphileli, uBeauty unentshisekelo "yokufundisa intsha ngoNkulunkulu;" usho kanjalo.

Ngoba uNkulunkulu umnikeze loluthando lokuthanda abantu, usho kanjalo uBeauty, manje sengiyakholwa ukuthi ikusasa lami lihle.

Ngasosonke isikhathi ngiyambonga uNkulunkulu ngoku ngibonisa indlela okufanele ngiphile ngayo. Nomndeni wami sewungithanda ngendlela emangalisayo . Kunokuthula empilweni yami. Ngiyamthanda uJesu nenhliziyo yami yonke.

"Impilo yami seyibusisekile", uBeauty uthi kusukela ngesikhathi eba nguMkrestu, njengoba echaza, "uNkulunkulu uyangihola endleleni elungile futhi ngasosonke isikhathi uyangivikela kanye nomndeni wami."

UNkulunkulu umenze ukuthi akhone ukubhekana nezinkinga ayengakhoni ukubhekana nazo ngaphambilini.

"UNkulunkulu uyangikhombisa ngasosonke isikhathi ukuthi ngizinqobe kanjani izinkinga ," uyaphetha. Uyangitshela ukuthi ngingakhathazeki , uma ngikholwa ukuthi unguNkulunkulu ophilayo futhi onothando, ngakho-ke, kuzozonke izinkinga zami ngiyazi ukuthi uNkulunkulu unami."

"UNkulunkulu ungikhiphe ebumnyameni wangikhombisa ukukhanya. Ngizomdumisa uJesu impilo yami yonke."

<< Darkness and troubles overcome
Duisternis en probleme oorkom (Afrikaans) >>