Ukuzithoba kuletha (Zulu)

‘Impilo iyize ngaphandle kuka Nkulunkulu’ isifundo leso uDavid Masinga asifunda kanzima esejele

David Masinga
David Masinga

Wakhula kalula kwaze kwaba yilapho ubaba kaDavid edlula emhlabeni ngokuphazima kweso umuntu owaye yisibonelo insika yakhe ayisekho.

Ukuzikhukhumeza nobufebe i into ezamhipha endleleni ngoba wayezama ukuvala isikhala esishiywe ngubaba wakhe empilweni yakhe ngokuthandana nabesifazane abaningi.

''Ngangingabalaleli abantu noma bekhuluma iqiniso.Ngangifuna ukuthi kuzwakale mina ngedwa ngasosonke isikhathi futhi ngangingavumi amaphutha ami,'' uyavuma uDavid.

''Ngangi ngenaso isikhathi sikaNkulunkulu ngesikhathi kwenzeka konke lokhu ngoba umndeni wawenza i into ngendlela ehlukile........... Ngalahlekelwa kakhulu ekumazini Yena!''

Kungesikhathi lapho eboshwa uDavid wagwetshwa iminyaka engu 8 ngenxa yokugqekeza umuzi lapho ithuba lokuqala afune uNkulunkulu lapho lavela khona.

''Ngangizwa ngo Jesu, u Nkulunkulu iNdodana , ngingaka boshwa kepha angizange ngizihluphe ngaye. Ngesikhathi ngizimisela ngokufunda iBhayibheli ejele ngamangala kakhulu ngezinto engazithola uJesu asinikeza zona,'' uyakhumbula.

Waqala uDavid wafunda eBhayibhelini incwadi yomShumayeli wathintwa ngamazwi athi, impilo iyize uma abantu bengenabo ubudlelwane noNkulunkulu ophilayo.

Isahluko sokugcina sencwadi yomShumayeli uDavid ufunda lamazwi, ''Khumbula uMdali wakho ezinsukwini zobusha bakho, ngaphambi kokuba izinsuku zobunzima zisondele lapho uyothi, 'Angisathokozi ngazo' ...............nasi isiphetho salendaba:Mesabe uNkulunkulu futhi ugcine imiyalo yakhe, ngoba lona ngumsebenzi wabo bonke abantu abaphilayo. Ngoba uNkulunkulu uyokwahlulela zonke izenzo, nayo yonke into esekusithekeleni, kungakhathalekile ukuthi ilungile noma yimbi.''

''Ngangifuna ukuba nobudlelwane noNkulunkulu futhi nokuthi izono zami zithethelelwe ukuze ukuthi mangidlula emhlabeni ngiye kuJesu ingunaphakade,'' uyachaza uDavid

Emva kokuthi sengilifundile kabanzi iBhayibheli, uDavid wabona ukuthi uNkulunkulu uzomahlulela ngezenzo zakhe ezimbi kepha wathumela iNdodana yakhe engu Jesu Kristu ukuze athwale lonke icala lami phezu kwakhe ukuze izono zakhe zithethelelwe.

''Manje sengiyazi ukuthi uJesu nguye yedwa onganginikeza indawo yokuphumula futhi nguye ongambulelayo ngizazi ukuthi ngingubani ,'' usho kanjalo.

''Ngesikhathi ngibiza igama likaJesu, i into ezimangalisayo zaqala zenzeka. UNkulunkulu washintsha isimilo sami wanginikeza ukuthula engingkaze ngaba nakho ngaphambilini. Wangisiza futhi ukuthi ngilawule inhliziyo yami encane wangenza nganeliseke.''

Ngokuphazima kweso uDavid uthi uthole impilo entsha enenjongo ngokukhonza uNkulunkulu,no a esejele evalelekile

Enye yendlela enza ngayo ukutshela ezinye iziboshwa ukuthi bangaba nobudlelwane kanjani noNkulunkulu obathandayo.

Kulabo abangakafinyeleli ekumazini uNkulunkulu, uDavid uyaphetha:

''NguJesu kuphela ongakunikeza ukuthula kuyo yonke into ngoba uma ungenaye uJesu empilweni yakho yonke into ayihambi kahle, kungakhathalekile ukuthi onakho kuningi noma kuncane. NguJesu yedwa owazi okukufanele futhi nguye yedwa ongakukhulula kuzozonke izinkinga zakho ngentethelelo nensindiso yakhe.''

<< Humility brought life meaning
Nederigheid bring nuwe betekenis in die lewe (Afrikaans) >>