Kuvimbika zvokuparadza havi yezvinodhaka (Shona)

Belinda akasunungurwa apo akasiira zvose kunaMwari

Kunwa pamwe nokubhema zvinodhaka kwakapera muupenyu hwaBelinda paakatanga kuvimba naMwari akashandura hupenyu hwemukoma wake.

Belinda uyo, anova musungwa, anorangarira kuti aivimba nen'anga yemumana mavo asi akazoonawo kuti chero zvazvo vaipa n'anga iyi mari zhinji hapana chaibuda.

Achiratidza kushaiwa tariro, Belinda anoti, "ndakazozivawo nezvaJesu kubva kumukoma wangu, iye Jesu akasika nyika. Ini ndomene ndaisada kuenda kukereke asi mukoma wangu akaramba achingondikurudzira."

Belinda akazongobvumawo kuenda kukereke nemukoma wake nokuda kwokuti aida kurega kunwa nokubhema zvinodhaka.

"Ndaizviziva kuti kunwa nokubhema zvinodhakka chaiva chinhi chakaipa," anodaro Belinda achireva huipi hwokuita izvi.

Zvisineyi panokuti atevere hurongwa hwaJesu kuupenyu hwake, Belinda akazvirongera yakewo nzira yokubira vanhu. Mararamiro aya akazounza mugove wokupinda mujeri.

Aripakati pokurwadziwa nomungove wakanga waunzwa nemararamiro ake aya, Belinda akashamiswawo kuona kuti Jesu aiva nesimba rokuregerera vose vanozvipira kwaari uye anovabatsira kukunda miedzo.

Belinda anoti, "Pandakapinda mujeri ndipo pandakaona rudo rwaMwari kwandiri, ndakanga ndava zindoga, Mwari oga ndiye aivapedyo neni."

Achifungisisa arimujeri, Belinda anoti akaona kuti hupenyu munaJesu hurinani pane kurarama usinaye.

Anoti, "Apa ndipo pandakareurura zvivi zvangu nokupa hupenyu hwangu kunaJesu."

"Ndakavimba naye saIshe nomuponesi wangu uyo akatora chirango chezvivi zvangu."

Mushure mokunge Jesu ava muupenyu hwake Belinda anoti havi yokunwa nokubhema zvinodhaka yakapera uyewo kuzvitengesa muviri nokuba zvakaperawo.

Belinda anoti, "handidi kunyadzisa Mwari, nokuti Mwari ndiye zvose zvangu uye ndichamurumbidza nguva dzose."

"Hupenyu hwangu hwakashanduka kubva pakuva zindoga mutirongo ndikavawo nhengo yevawadzani vechidzimai, izvo zvakasimbisa kutenda kwangu muna Kristu.

Kuregera mabasa ake akare uye nokuzotevera kuda kwaMwari muupenyu hwake, zvakaunza rugare, tariro pamwe nokusununguka muupenyu hwake.

Belinda akaona kuti izvi zvaiva nani kwaari panokufamba nzira yokuzvirongera iyo yaimutambudza. Belinda anoti, "Ndakauya kuna Mwari nezvose zvangu, zvino ndavakumirira Jesu kuti andiratidze gwara rake muupenyu hwangu, ndinoziva kuti akandisika nechinangwa. Ndakangomirira kuti andiratidze hurongwa hwake hwakanaka.

Zvino Belinda aakudawo kuudza vamwe zvaakadzidza "kana ukavimba naJesu oga kwete zvinamato zvavanhu, hupenyu hwako hunoshandurwa nokusingaperi naMwari uye norudo rwake kwauri.

<< Wethembekile ukunqoba imikhuba (Afrikaans)
Do miracles still happen today? >>