Wethembekile ukunqoba imikhuba (Afrikaans)

UBelinda wathola inkululeko ngesikhathi enikela konke kuNkulunkulu

Ukubhema, idakamizwa notshwala kwasuswa empilweni kaBelinda Mhlanga ngesikhathi ebeka ithemba lakhe kuNkulunkulu owashintsha impilo kasisi wakhe.

Okwamanje uyisiboshwa ngenxa yokweba nokuthengisa ngomzimba, uBelinda uyakhumbula ukuthi wayevamise ukuthembela enyangeni yangakubo kwaze kwafika lapho ebona khona ukuthi akukhathalekile ukuthi lenyanga ifuna no a ithatha imali engakanani, wayenikezwa izethembiso ezingafezeki.

Edangele, uBelinda, "ngosisi wami,ngafunda ngoJesu, ngoNkulunkulu owadala umhlaba. Ngangingafuni ukuya enkonzweni, kepha wayengi ncenga njalo ukuthi ngihambe naye enkonzweni."

Ngokungabaza uBelinda wamukela isimemo sikasisi wakhe ngoba wayefuna ukuyeka ugwayi nezidakamizwa.

"Ngangazi kahle ukuthi ukusebenzisa izidakamizwa kwakungalungile," uyachza uBelinda, ukhuluma ngobungozi nomphumela wezidakamizwa.

Noma kunjalo, esikhundleni sokulandela icebo likaJesu ngempilo yakhe, uBelinda wakhetha ukulandela eyakhe indlela waqala wantshontshela abantu. Lempilo engalungile yendlela yakhe yamholela ejele.

Ephoxekile ngokuthi impilo yakhe engalungile imholele kuphi, uBelinda wamangala ukuthola ukuthi ejele uJesu akanamandla kuphela okuthethelela abantu abaphendukela kuye kepha angabasiza ukuthi babe ngabanqobi phezu kwezilingo.

"Ngesikhathi ngifika ejele ngabona uthando lukaNkulunkulu ngempilo yami. Nganginomzwangedwa. Ngangi ngenaye omunye umuntu lokho okwenza ukuthi ngifune yena," usho kanjalo.

Nginesikhathi esiningi sokucabanga ngezinto ngingedwa egumbini lami lasejele, uBelinda uthi ekugcineni waqonda ukuthi impilo enoJesu ingcono kakhulu kune mpilo yokuziphilela ngaphandle kwakhe.

"Kungaso lesosikhathi lapho ngavuma izono zami nganikela impilo yami kuJesu ," usho kanjalo.

"Ngamethemba njengeNkosi yempilo yami noMsindisi owathwala icala lezono zami."

Emva ngokuthi ujesu aphathe impilo yakhe, uBelinda uthi akasenaso isifiso sokubhema, sokuphuza utshwala, nokweba nangokuthengisa ngomzimba ukuze azitholele imali.

"Angifuni ukuphoxa uNkulunkulu," uyachaza. "UNkulunkulu uyikho konke kimi futhi ngiyamdumisa ngasosonke isikhathi.

" Ngisuke egumbini lasejele lapho ngangihlala khona ngingedwa ngamjkiswa kwelinye igumbi lapho kukhona abanye abesifazane, iningi labo elingisize kakhulu ukuthi ngikhule kukholo lwami kuJesu."

Ukuhlukana nezinkanuko zakhe, izono nokuzisola kwakhe ngempilo yakhe yangaphambilini waqala walandelela izinto uNkulunkulu ayembekele zona, kumlethele ukuthula, ithemba nenkululeko empilweni yakhe.

UBelinda ubonile ukuthi lempilo ingcono kakhulu kunezinhlelo zakhe zangaphambilini futhi usekhululiwe kuyo imikhuba eyayimbusa ngaphambi kokuba azinikele kuJesu.

"Ngize kuNkulunkulu nakho konke," uyachaza, "Manje ngilinde uJesu ukuthi angikhombise indlela ngempilo yami. Ngiyazi ukuthi ungidalele ukuthi kube khona engikwenzayo. Ngilinde yena ukuthi angambulele ngecebo lakhe ngempilo yami."

Manje usefuna ukutshela abanye ngesifundo asifundile, "Uma uzothembela kuJesu yedwa hhayi inkolo esekeleke emntwini, impilo yakho iyoshintsha ingunaphakade nguNkulunkulu nothando lwakhe ngempilo yakhe."

<< Kuvimbika zvokuparadza havi yezvinodhaka (Zulu)
Kuvimbika zvokuparadza havi yezvinodhaka (Shona) >>