Intokozo ithatha indawo yomunyu (Zulu)

Norah Mokoena
Norah Mokoena

Ukweba ukuze ondle futhi agqokise izingane zakhe kwaku bukeka kuyi yodwa indlela esele empilweni ka Norah Mokoena kwaze kwafika lapho ethola ukuthula nenjabulo eyaqeda konke ukukhathazeka kwakhe.

Ekuqaleni ubaba wezingane ezintathu zika Norah wayengasebenzi, Kepha ngesikhathi ethola umsebenzi wokufundisa ethekwini (Durban) ekude emndenini wakhe, kwaba nzima kuNorah ukuthi ondle izingane zakhe.

Enomunyu ngenxa yempilo yakhe eyayi ngahambi kahle, uNorah uyavuma ukuthi wenza iphutha elikhulu ngesikhathi eseqala ukweba.

"Impilo yayinzima kakhulu ngoba abantwana bami babesase bancane kungaso lesosikhathi lapho ngaqala ukweba ukudla nezingane zabantwana ezitolo," usho kanjalo uNorah.

Akuzange kuthathe isikhathi, waboshwa wazithola eseBoksburg prison.

Yilapho abona iziboshwa eziningi zabe simame ezine nhliziyo ehlukile kune yakhe- babe nentokozo nokuthula yena ayenge nakho. Wathatha isinqumo sokuqala izifundu zebhayibheli ezibizwa ngokuthi iChristian discipleship nabo bona labo besifazane ukuze afunde kabanzi.

"Ngiyambonga umngani wami uGwen ngoba wangifundisa ukuthi ngivume izono zami phambi kuka Nkulunkulu," uyachaza. "Ngifunde okuningi kuzo lezifundo zebhayibheli."

Ekugcineni, uNorah wagcina eyazi into efunwa nguNkulunkulu kuye:"Ngamema uJesu Kristu ukuba angene empilweni yami, ukuze ngimphilele ngimkhonze."

Wacela uJesu ukuthi amthethelele izono zakhe futhi abuse impilo yakhe.

Emva kwalesosinqumo,uNorah uthi wazithola esenamandla okuthethelela abanye abantu abanga menzanga kahle.

Ngaphambi kokuba azane noJesu, uyachza, "ngangi ngakhoni ukuthethelela no a ngubani ongiphathe kabi lokho kwangenza ukuthi ngibe ngumuntu omuncu."

Manje uyasho ngentokozo ukuthi "ngoba nginoJesu ngine ntokozo echichimayo."

"Namanje abantu beza kimi becela ukuthi ngiba khulekele."

Uma isigwebo sakhe sesiphelile, uNorah uzophuma isimilo sakhe sesi shintshile kunaleso angena naso ejele.

"Ngiyakhuleka ukuthi uma sengiphuma ejele, ngithole umsebenzi ngikhone ukusebenza ngezandla zami, ngoba uJesu Kristu ushilo ukuthi ngeke angishiye noma angilahle," ucaphuna ngomdlandla amazwi alotshwe kumaHeberu 13, v 5.

Esikhundleni sokuphendukela esonweni ngezikhathi ezinzima, uNorah useyazazi izethembiso uNkulunkulu asinika zona eBhayibhelini, izethembiso ezifana nalezo uJesu azenza kuMathewu 6.

UJesu wathi," Ngiyanitshela ngithi, ningazikhathazi ngempilo yenu, ukuthi nizodlani no a niphuzeni; noma ngomzimba wenu, ukuthi nizokwembathani. Ingabe ukuphila akubalulekile ukudlula, nomzimba ukudlula okokugqoka na? Bhekani izinyoni zezulu; azitshali futhi azivuni no a zizibekele ukudla, kepha uBaba wenu osezulwini uyazi nakekela. Anibalulekile ukudlula zona na? Ukhona kinina ongangeza ihora empilweni yakho? ... abezizwe bagijimisa lezizinto, futhi uBaba wenu osezulwini uyazi ukuthi niyazidinga lezizinto. Kepha funani kuqala umbuso wezulu nokulunga kwawo, zonke lezinto niyo phiwa nazo futhi."

Kunezethembiso ezinje enginga bambelela kuzo, uNorah uphetha ngalendlela, "Ngizokhonza ngisebenzele iNkosi uJesu Kristu ngaso sonke isikhathi. Ngiyayi bonga iNkosi ngokushintsha impilo yami."

<< Joy replaces bitterness
Vreugde in die plek van bitterheid (Afrikaans) >>