Ukunqoba usizi Iwesizungu (Zulu)

Thabiso Mashmaite
Thabiso Mashmaite

Esengumtwana uThabiso Mashamaite wayehlala kude nabazali bakhe nomkhulu kanye nogogo wakhe, no-anti nomzala bakhe.

Abantwana bakubo babe yisikhombisa abazali bakhe wayebabona kathathu ngonyaka. Ngalesosikhathi wayenokwesaba engafuni ukuzithola engajabulisi abaphansi futhi wayenza konke okusemandleni akhe ukuthi alandele zonke izeluleko mayelana nemithi yezangoma.

uThabiso uyavuma ukuthi ngenxa yendlela akhuliswa ngayo wajwayela isimilo esibi.

"Impilo yayibukeka ingahambi kahle futhi ngangiqhubeka ngizibuza lemibuzo kungani, ngiphilelani? Ngangizizwa nginomona, inzondo nobandlululo noma ukucwasa ngingabakhathaleli abanye abantu. Ngangizifunela okwami futhi ngizifunela izinto ezinhle nginge nandaba nabanye abantu".

Eduze nalapho uThabiso wayehlala khona kwakunebandla elalivamise ukuba nezinkonzo zokuvangela nezokushumayela emigwaqeni. Abazalwane abazelwe kabusha lapho babeshumayela ngezindaba ezimnandi zika Jesu Kristu ezivela eBhayibhelini.

Babeshumayela bethi uNkulunkulu uyasinikeza intethelelo nensindiso kukho ukwahlulelwa okuzayo kubo bonke abavuma izono zabo futhi bakholwe ukuthi uJesu wahlawulela icala labo ngesikhathi efa esiphambanweni wavuka futhi ekufeni.

"Ngangizihambela lezinkonzo," uThabiso uyakhumbula, "Kepha ngangingakholwa ababekusho".

Wayengafuni ukukholwa, ngoba wayebona ukuthi amanye ama Krestu ayengakwenzi lokho abakushumayelayo. Noma kunjalo, bakhona ababethembekile kuNkulunkulu.

Ngolunye usuku abazali bakhe bafika bebuya emsebenzini wabona ukuthi sebengama Krestu azelwe kabusha.

"Baqala bafakaza ngoJesu befakazela mina nabantwana bakithi kepha, umcabango wami wabuyela kulabazalwane basezinkonzweni zokuvangela, ngase ngiyala ukukholwa".

"Ngesonto, uma inkonzo seyiphumile, owesifazane wathi kimi, 'Thatha uJesu abe nguMsindisi wakho. Insindiso ayimayelana nabanye abantu noma eyabanye abantu, kepha ngeyakho wena uqobo. Insindiso ayichazi ukuya asontweni, ichaza ukuphilela uNkulunkulu".

"Amazwi akhe angikhuthaza ngase ngithatha isinqumo ngalolosuku sokuba ngivume izono zami ngakholwa ukuthi uJesu wafela izono zami esiphambanweni. Ngamthatha uJesu waba nguMsindisi wami futhi ngamcela ukuthi abe yiNkosi yempilo yami".

uThabiso uthi lesisinqumo sayishintsha impilo yakhe inguna phakade. Ukwamkela kwakhe uJesu njengoMsindisi kwakuchaza ukuthi manje usenoMoya oNgcwele ophila ngaphakathi kuye.

"uJesu wasusa umona, inzondo nokuzifunela okwami, wangigcwalisa ngothando lwakhe. Ezinye zezimpawu zokuzifunela okwami zashabalala ngaso lesosikhathi, okunye ngacela uNkulunkulu ukuba akususe kimi. Noma kwathatha isikhathi, uNkulunkulu uthembekile ngasosonke isikhathi wasusa konke okubi empilweni yami".

"Impilo yami seyishintshile ayisafani nangalesisikhathi ngingakasindiswa. Ngangingowokugcina emndenini wami ukwamukela uJesu, futhi ngijabulile".

Ukwazi nokuphila othandweni luka Nkulunkulu, uThabiso oneminiyaka engu 19 ubudala manje usetshela noma ufakazela abantu ngasosonke isikhathi ngezindaba ezimnandi zikaJesu.

Uyaphetha: "Manje sengithokozela Insindiso yakhe nempilo yokukhonza uNkulunkulu, ukushumayela Izwi lakhe kulabo abalahlekile futhi labo abangakalwazi uthando luka Nkulunkulu nokuthethelelwa".

<< Nuwe vooruitsigte (Afrikaans)
Crippling illness was not the end >>