Runyararo kwete marwadzo (Shona)

Fortunate Mngomozulu
Fortunate Mngomozulu

Hupenyu hwaFortunate Mngomozulu hwaiva hwe pfuti, zvinodhaka nekurwisana nevamwe, asi nhasi uno ava munhu anoda runyararo, anokumbira ruregerero kuna vose vaakarwadzisa.

Achitaura nemwoyo wakaremerwa Fortunate anoti"ndaibjra vanhu ndichivarova"

"daiita mabasa akaipa akawanda nokuda kweshamwari dzandaifamba nadzo,idzo dzaindirunzira kushandisa pfuti, kuba,kutora zvinodhaka pamwe nokunwa doro zvakanyanya.Ndaivenga kuva pakati peavo vaizviti vana vaMwari."

Fortunate akakurira munzvimbo yeNatalspruit munyika ye South Africa, uye ari mumhuri yaitya Mwari asi anoti iye akapindwa naSatani ndokutanga kusada Mwari.

Ndaifungisisa nezvaMwari nokuti ndaiona sokuti zvose zvinotaurwa namakristu hazvaigona kundibatsira muupenyu. Ndakafuririka uye nguva zhinji ndaitamba neshamwari dzaisada Mwari."

Fortunate akazosungirwa mhosva dzaaipara apa ndipo paakasangana noupenyu hwemutirongo uhwo hwakazomuratidza kuipa kwemabasa ake.

Fortunate anoti"Pandakapinda mutirongo ndipo pandakatanga kuona kuti ndaida Jesu semuponesi wangu. Ndakatanga kunamata nokuverenga bhaibheri,apo ndipo pandakaonawo ndima dzaindiudza kuti ndishanduke."

Ndidzo ndima dzakaita saJakobho.4:4,7-10 iyo inoti"hamuzivi here kuti kuda zvakaipa zvenyika nokushamwaridzana nazvo ndiko kuvenga Mwari?...naizvozvo zvipirei kunaMwari. Rwisai dhiabhori (muvengi waMwari)iye anozobva kwamuri. Swederai pedo naMwari nayewo anozoswedera pedo nemi. Gezai zvanza zvenyu,imi vatadzi. Sukai mwoyo yenyu,imi munoda kutevera nzira dzakaipa dzenyika pamwe naMwari nguva imwecheteyo. Zvisvorei nokuda kwezvivi zvenyu uye muungudze nokudawo kwazvo. Tsamwai musawanikwa muchifara. Mufaro wenyu ngauve kuungudza. Zvidzikisirei pamberi paMwari. Ipapo achasimudzirai nokukubatsirai."

Anoti "ndakanzwa mufundisi wekereke yemutirongo achidzidzisa vhangeri yaJesu Kristu neniwo ndakada kuti Jesu atonge muupenyu hwangu,andiregerere uye andibatsire kuti ndizviregererewo."

"Ndaidawo kukumbira ruregerero kuna avo vandakatadzira. Pakarepo ndakasaruda kushandura hupenyu hwangu zvisnei nokuti zvaizorema sei nokuda kwekuti ndaisada kurarama hupenyy hwangu ndiri mutadzi."

Fortunate akateerera shoko raMwari bhaibheri rokuti vose vanoramba Mwari vachazoparadzaniswa naye zvachose mugehena.

"Ndaida kuva munhu akanaka muneremangwana rangu, naizvozvo ndakasarudza kugamuchira Jesu kuti aponese hupenyu hwangu." Anodaro Fortunate.

Fortunate anoti, kubva ipapo Mwari arikumushandura mumwoyo make zuva nezuva uye anomutungamira nguva dzose.

"Mwari arikundidzidzisawo kugona kuregerera vamwe uye anondibatsira kushandura hupenyu kuti ndimuteerere nguva dzose. Ndinoda kuudza vanhu kuti Jesu Kristu ndiye nzira uye upenyu nokusingaperi husina angakutorera. Jesu akainga kuzotiponesa tose, zvisinei nekutadza kwedu. Ndiye Mesiasi."

<< Vrede nie skade nie (Afrikaans)
What is the meaning of the Virgin Birth? >>