Ukuthula esikhundleni sengozi (Zulu)

Fortunate Mngomozulu
Fortunate Mngomozulu

Izibhamu, izidakamizwa nodlame zazibusa impilo kaFortunate Mngomezulu kepha namhlanje ungumuntu woxolo, ucela intethelelo kubo bonke abantu abazwisa ubuhlungu.

" Ngangijwayele ukuphanga abantu ngibashaye," uFortunate uyavuma ngokukhulu ukuzisola.

"Nganginemikhuba eminingi emibi nezinto engangi jwayele ukuzenza ngoba ngangina bangani ababi, sipbatha izibhamu, seba sisebenzisa izidakamizwa futhi siphuza utshwala ngokweqile. Ngangizonda ukuzithola ngisebu khoneni balabo abazibiza ngokuthi abantwana bakaNkulunkulu."

UFortunate wakhulela endaweni yase Natalspruit, South Africa, emndenini onothando wamaKrestu, kepha uthi wayebuswa ngusathane ngenxa yalokho wafulathela uNkulunkulu.

"Nganginga cabangi kakhulu ngoNkulunkulu ngoba Ngangi cabanga ukuthi konke okushiwo ngamaKrestu ngeke kungisize ngalutho empilweni yami. Ngangi vumela incindezi yabangani ngaso sonke isikhathi futhi ngichitha isikhathi nabangani abamelene noNkulunkulu."

Emva kwesikhathi uFortunate waboshwa ngenxa yobugebengu abenzile futhi ubunzima bempilo yasejele baveza kuye amaphutha akhe ngendlela aphile ngayo.

''Ngathi mangifika ejele ngaqala ngabona ukuthi ngiyamdinga uJesu abe nguMsindisi wami. Ngaqala ngakhuleka ngafunda iBhayibheli, nalapho ngabona amavesi amaningi engitshela ukuthi kufanele ngishintshe, uyachaza.

Amanye alawomavesi akuJakobe 4 uvesi 4,7,10:" Anazi yini ukuthi ukuthanda okubi kwezwe nokuba ngumngani wezwe ukumelana noNkulunkulu na?... Zithobeni kuNkulunkulu. Nimelane nosathane (isitha sikaNkulunkulu) uzosuka kini. Sondelani kuNkulunkulu naye uzosondela kini. Hlanzani izandla zenu, nina zoni. Hlanzani izinhliziyo zenu, nina enifuna ukulandela izindlela ezimbi zezwe futhi ngaso sona lesosikhathi nilandele uNkulunkulu. Zisoleni ngezono zenu nikhale ngenxa yazo. Dabukani ningahleki. Intokozo yenu iphenduke usizi. Zehliseni phambi kuNkulunkulu. Yena uzoniphakamisa futhi anisize."

"Enkonzweni yasejele ngezwa umfundisi eshumayela ngezindaba ezimnandi zikaJesu Kristu ngafuna ukuthi uJesu abuse impilo yami, angithethelele futhi angisize ukuthi ngizixolele," usho kanjalo uFortunate.

"Ngangifuna futhi ukuthi ngicele intethelelo kulabo engibonile. Ngathatha isinqumo sokuthi ngishintshe impilo yami kungakhathalekile ukuthi kuzongibizani ngoba nga ngazi kahle ukuthi ngeke ngidlule emhlabeni ngiyisoni esiqhubeka nokona."

UFortunate walalela isexwayiso esiseBhayibhelini esithi bonke abalahla uNkulunkulu ngolunye usuku uNkulunkulu uyobalahla abapbonse esihogweni lapho beyophila khona inguna phakade.

"Ngangifuna ukuba ngumuntu ongcono kusasa ngakho-ke ngayivula inhliziyo yami ngambiza uJesu ukuthi asindise impilo yami,"

Kusukela ngalolo suku, uFortunate uthi uNkulunkulu uyaliguqula ingaphakathi lakhe nsuku zonke futhi uyamhola ukuthi athathe izinqumo ezingcono.

"UNkulunkulu uyangifundisa ukuthi ngibathethelele kanjani abanye abantu futhi uyangisiza nokuthi ngenze izinguquko empilweni ukuze ngimlalele ngaso sonke isikhathi. Ngiyathanda ukutshela abantu ukuthi kuJesu Kristu kunendlela nempilo enguna phakade abangeke bayephucwa ngumuntu. UJesu uze ukuzo sisindisa sonke, kungakhathalekile ukuthi senzeni. UnguMesiya."

<< Peace not harm
Vrede nie skade nie (Afrikaans) >>