Ukukhipha isisu akusona isixazululo (Zulu)

Joy Thindwa
Joy Thindwa

Wakhulelwa eneminyaka engu 18, uJoy Thindwa walulekwa ukuba akhiphe isisu kepha uNkulunkulu wayene njongo ngempilo yakhe.

''Izinto zazi nzima ngalesisikhathi empilweni yami ngoba ngangisase sikoleni ngesikhathi ngikhulelwa futhi umfana engangizwana naye wayengafuni ukuthi ngiyigcine ingane,'' usho kanjalo uJoy.

Noma uJoy wakhula engumuntu oya enkonzweni, wakhetha ukuthatha eyakhe indlela futhi wayazi kahle ukuthi kufanele abhekane nomphumela wokungalaleli uNkulunkulu ngokulala nendoda ngaphandle komshado.

''Umfundisi ebandleni lakithi wangichazela ukuthi uJesu ungubani ngesikhathi ngineminyaka engu 15 ubudala kepha angizange ngimenze iNkosi noMsindisi wempilo yami ngalesosikhathi,'' uyavuma.

''Esikhundleni salokho ngakhetha ukuqhubeka ngiphile impilo engangi yiphila.''

Kuthe esene minyaka engu 18 uJoy wazithola ehleli ehovisini lika dokotela elindele ukubulala ingane eyayi ngaphakathi kwakhe, ecabanga ukuthi ngeke akhone ukuyondla lengane.

''Ngaqala ngazizwa nginecala njengoba udokotela waye ngitshela ngokuzo kwenzeka nokuthi ngeke kusaba khona ukubuyela emuva, futhi ngeke ngiphinde ngiyi bone ingane yami,'' uyakhumbula uJoy.

''Ngangibona ukuthi ukhathazekile kakhulu futhi wayengafuni ukuthi ngikhiphe isisu.''

Kwase kuyasa kuJoy ukuthi akenzanga kahle ngokuthi alale nomfana ayezwana naye nokuthi kuzobe kuyinto embi ukuthi abulale ingane esesibelethweni sakhe.

''Kwakucacile kimi ukuthi ngidinga intethelelo evela kuNkulunkulu ngiqale ngiphile ngendlela nango kwemiyalo neqiniso leBhayibheli esikhundleni sokuphila ngeyami indlela,'' usho kanjalo uJoy.

Kungaso lesosikhathi lapho anikela impilo yakhe kuNkulunkulu amethembe ukuthi uzomsiza.

''Ngayigcina ingane futhi yazalwa iphilile, uyasho uJoy emamatheka (smile).

''UNkulunkulu uzibonelele ngokuthembeka izidingo zethu sobabili kusukela ngalesosikhathi futhi ngiyabonga ngoba nange mali yokukhokhela isikole. Umfana wami uhlakaniphile ufuna ukuba ngudokotela ngelinye ilanga. UNkulunkulu muhle futhi ngithokoze kakhulu ngokuthi ngimethembe!''

UJoy uthi kwesinye isikhathi uyehluleka ukuphila ngendlela uNkulunkulu afuna aphile ngayo kepha uyabonga ngoba uNkulunkulu uyamthethelela futhi uyamhola ukuthi athathe izinqumo ezingcono uma emethemba.

<< Abortion not the answer
Aborsie nie die antwoord nie (Afrikaans) >>