Iqiniso phakathi kwezi nkolelo eziphikisanayo (Zulu)

Nomsa Sibanda
Nomsa Sibanda

UNomsa Sibanda wazithola ebambekile phakathi kwezinkolelo eziphikisanayo zabazali bakhe kepha izikhathi ezinzima zamkhombisa ukuthi iqiniso likuphi.

''UBaba wami wayesebenzisa imithi yesintu lapho ayencintisana (compete) nezinye izinyanga,'' usho kanjalo uNomsa.

Noma ubaba wakhe wayenza imisebenzi eyahluka-hlukene ekhaya labo, umama wakhe waye kholelwa kwinkolo yobu Krestu.

''Ngangicabanga ngoNkulunkulu,'' uNomsa uyakhumbula, ''Ngenxa yokuthi umama wethu wayehlala nathi phansi ngesikhathi ubaba engekho.

Wayehlabelela futhi asikhulekele, ngesikhathi ebhekene nobunzima.

''Wayesikhulekela ecela ukuthi sibe nempilo enhle futhi sishade abalingani abalungileyo.''

Emva kweminyaka abazali bakhe bahlukana ubaba wakhe waphinde washada.

''Ngesikhathi esesikoleni enza isigaba sesithathu (grade three) ngaphoqwa ukuba ngiyohlala nobaba wami nonkosikazi wakhe omusha,'' uNomsa usakhumbula.

''Impilo yayinzima ngiphila ngokuqamba amanga nango kweba, kakhulu ukudla. Wayesinika ukudla okonakele nezimpahla ezazi ngasafunwa izingane zakhe.''

Nana mhlanje, uNomsa uyavuma, ''ngisalingeka ngamanga nangenzondo ebhekiswe kumama wami omusha.''

Esikoleni samazinga aphakeme uNomsa wathatha isinqumo sokuthi kufanele azane noNkulunkulu njengo mama wakhe.

''Ngokukhuthazwa ngumama nangemikhuleko yakhe lokho kwangi holela ekuthenini ngimfune uNkulunkulu,'' uyachaza.

Wajoyina enye yezinhlangano zamaKrestu ebizwa ngokuthi iScripture Union, echaza ngayo ''yanginikeza isiqiniseko sokuphila esikhathini esinzima.''

''Ngamaqembu omkhuleko ngakhona ukuzwa ngoJesu onguMhlengi wabantu, nomhlatshelo asenzela wona esiphambwaneni.''

''Ngaholelwa lapho ngafika ngathemba uJesu ngenxa yentshumayelo etholakala kuma Hubo 23, umama wami wayethanda ukukhuluma kakhulu ngaleli Hubo.''

Ngesikhathi sePhasika uyakhumbula ebona ifilimu eyayikhuluma ngokufa nokuvuka kukaJesu.

''Ngesikhathi ngibona ukufa kukaJesu ngabona ukuthi ungithanda kangakanani noma mina ngangi yisoni.''

UNomsa uthi kwaba nogqozi kuye olwamenza ukuthi aphendukele kuJesu.

''Ngamamukela uJesu njengoMsindisi wami. Ngiyazi ukuthi nginguMkrestu ngoba ngikholelwa ezindleleni zikaJesu futhi ngiphila ngokwentando yakhe.''

''UNkulunkulu wenze izimangaliso empilweni yami. Ungibusise ngomyeni olungile namantombazane amathathu. UNkulunkulu unginikeze amandla okubhekana nemimoya emibi yakulomhlaba.

''Ngokukhuleka ngasosonke isikhathi ngiyasinqoba isono sami.

Uma edinga isiphephelo ngesikhathi sezinkinga uNomsa uthi ubheka kuJesu.

'' UJesu uyidwala lethu,'' usho kanjalo. ''Ungumhhume (cave) ongacasha kuwo ngesikhathi sobunzima. Wenza konke enenjongo nempilo yakho.''

Labo abangamazi uJesu, uNomsa uthi ''ungalahlekelwa yithemba ngalokho okungenzengeka empilweni yakho. UJesu ulungele ukuvula isango.

Uyindlela, iqiniso nokuphila.

''UNkulunkulu ngeke akulahle, uhlukile kunabantu abangakwenza lokho. UJesu uthi, 'Wozani kimi nina nonke enisindwayo nenikhatheleyo, Mina ngizoniphumuza.' Ufele izono zethu wahlupheka esiphambwaneni.''

<< Truth among conflicting beliefs
Waarheid te midde van teenstrydige oortuigings (Afrikaans) >>