Iphupho liqeda impilo embaxambili (Zulu)

Jonas Andrew
Jonas Andrew

Ngesikhathi uJonas Andrew ekhohlisa abantu ngokuthi bakholwe ukuthi unguMkrestu opheleleyo, kwathatha iphupho elamnyakazisa ukuthi kushintshe impilo yakhe.

"Ngangi ngumholi weqembu lendumiso ebandleni, kepha ngangi ngasindiswanga," uyavuma uJonas.

Kwakucacile kuye ukuthi wayenga sindiswanga, ngoba uthi, "ngangi yisidakwa, ngibhema, ngibhema izidakamizwa ngithanda abesimame."

Ngenxa yobunzima abhekana nabo empilweni, uJonas waqala waba nemibuzo ngobuhle bukaNkulunkulu akazange alalele izwi likaNkulunkulu noma labo abashumayela ngalo.

"Ababoli bebandla babethemba ukuthi ngizelwe kabusha ngokukamoya, umntwana kaNkulunkulu, ngoba bangibona ngiqamba amaculo ebandleni, kepha indlela bengiphila ngayo uma ngingekho ebandleni yayiphikisana nalokho."

Ngobunye ubusuku iphupho leza kuJonas elashintsha zonke izinto.

"Ngaphupha ngisehlane khona lapho kwama ibhasi eligcwele abantu. Bathi ibhasi ligcwele, isikhala asikho. Ngase ngibona ibhayisikili ngazama ukuliboleka, kepha umnikazi walo wala.

"Kwadlula abantu abane bathi ngibalandele, kepha angizange ngivume."

Ngokushesha waphaphama wezwa ukuthi uNkulunkulu umtshela ukuthi afunde iBhayibheli, ezwa ukuthi uzama ukumtshela okuthile.

"Kulamavesi engawathola, ngabona ukuthi uNkulunkulu ufuna impilo yami ishintshe," uyachaza.

Leliphupho lamsiza uJonas ukuthi abone kufanele athathe isinqumo sokwamukela uJesu empilweni yakhe ngaphambi kokuba ashiywe isikhathi futhi "ibhasi lingaka gcwali".

Uyafunda, iBhayibheli lithi, "Uma uvuma ngomlomo wakho, uJesu uyiNkosi,'futhi ukholwa ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa. Ukholwa ngenhliziyo ulungisiswe, uvume ngomlomo bese uyasindiswa." (KwabaseRoma isahluko 10, vesi 9-10).

Wase ufunda, "Kubo bonke abamamukelayo (uJesu), labo abakholwa egameni lakhe, ubanikeze igunya lokuthi babizwe ngokuthi abantwana bakaNkulunkulu" (NgokukaJohane 1:12-14).

Emva kokufunda lamazwi, uJonas wayazi kahle ukuthi kufanele avumele uNkulunkulu abuse impilo yakhe.

"Ngathatha isinqumo sokuyeka konke ebengikwenza okungixabanisa noNkulunkulu.

Kusukela ngalolo suku, uthi, "UNkulunkulu uyishintshile impilo yami. Impilo yami yakudala nemikhuba yami azisekho.

"Ngithokozela ukuthula nothando engikuthola kuJesu Kristu. Manje nginokuthula emqondweni wami."

Njengoba ngihlukene nabangani abangalunganga, "uNkulunkulu unginikeze abangani abasha abangikhuthazayo ngomkhuleko."

Ushintsho empilweni kaJonas lubalulekile ngoba uthi akayeki ukutshela wonke umuntu ahlangana naye ngoJesu.

"Ngokusizwa uNkulunkulu, " uJonas uyaphetha, "Ngiyafakaza ngezwi lakhe kubangani bami iningi labo selikholelwa kuJesu. UNkulunkulu uyangisiza ukuthi ngishumayele ngoJesu emabhasini engihamba ngawo."

<< Dream ended double life
Droom beƫindig dubbele lewe (Afrikaans) >>