Ukuzithoba kukhulula ogembulayo (Zulu)

Mayamiko Tandaude
Mayamiko Tandaude

Engumdlali odumile "waphambilini" webhola uMayamiko Tandaude inhloso yakhe phambi kukaNkulunkulu yashintsha ngendlela emangalisayo.

"Ngangizinikele ebholeni kakhulu," uMayamiko uyaqala. "Kangangokuthi ngaze ngayeka nokuya enkonzweni."

Ngaphandle kokufuna udumo ngezemidlalo, uthi kwaku nezinye izinkanuko nezinto engezikhonze kakhulu ezazimhlupha.

"Ngangi gembula," uyavuma, "nginga thembekile, ngizinikele ngendlela exakile kwimifanekiso yocansi (pornographic movies), nakuwo umculo ongalungile."

Lemikhuba yaba nomthelela ongalungile kuye, usho kanjalo, ngoba "ngesinye isikhathi ngangizithola nginenzondo enkulu ngizonda noma ubani, kakhulu umndeni wami, ngiba zonda Ngaphandle kwesizathu."

Isifiso ngaphakathi kuyena sakhula ngoba wayengafuni ukuthi intukuthelo ilawule umqondo wakhe.

Ngolunye usuku, wathola ithemba ngesikhathi ebona impilo yomngani wakhe ishintshwa nguJesu ngendlela emangalisayo.

"Ngathintwa impilo yomunye umKrestu 'owazalwa kabusha', ngokukamoya usho kanjalo uMayamiko.

Ngaphambi kwalokho, uthi, "ngangithi 'ngizelwe kabusha', kepha impilo yami yayi wubufakazi obukhombisayo ukuthi ngangingazalwanga kabusha ngoMoya kaNkulunkulu.

"Ehlukile kunami, lomngani wayenothando, emnene, elungile- izimpawu ezimbalwa ezazibonakala kuye."

Ngenxa yalokho ayekubona empilweni yomngani wakhe, uMayamiko usakhumbula, "Ngakholwa kuJesu futhi ngacela intethelelo yezono engizenzile."

Emva kokuzinikela ngokugcwele kuNkulunkulu, uMayamiko uthi uMoya oyiNgcwele waqala ukumguqula ngaphakathi, okwashintsha izinto ezingaphandle nezinkanuko.

"Ngaphambi kwalesinqumo abantu babengibona njengomdlali odumile webhola', umgembuli futhi njenge ndoda engathembekile," uyachaza.

"Ngesikhathi uNkulunkulu eshintsha impilo yami emva kokuthi ngikholwe kuJesu, ngayeka ukugembula. Ngaba ngumuntu ozithobayo. Ngaqala ngathanda izingoma zikamoya ezidumisa uNkulunkulu."

UMayamiko uyaqeqeshwa ufundela ukuba nguthisha, lapha abhekana nezilingo ezazifuna ukuthi abuyele kwimpilo yakhe yakudala.

Uyavuma ukuthi kwakungumsebenzi kaMoya oyiNgcwele owamvikela.

"UNkulunkulu ungisizile kwizilingo ezifana nokuphinga, umona nezinye izinto ezimbi ngokungi nikeza uMoya wakhe, ophila ngaphakathi kimi.

"Nasi isibonelo, ngesikhathi sokuqeqeshelwa ukuba uthisha, abesifazane engifunda nabo bazame ukungenza ukuthi ngiphinge, kepha uNkulunkulu wanginikeza ukukholwa ngama ekulungeni kwakhe nasothandweni lakhe angithanda ngalo.

"Unginikeze ukukholwa ngokufunda Izwi lakhe, nangokukhuthazwa ngabanye abazalwane."

Ngenxa yokuthi unalobudlelwano noJesu, uMayamiko akafuni ukumelana naye.

UJesu wayala abafundi bakhe,"Uma nigcina imiyalo yami, nizohlala othandweni lami, njengoba ngagcina imiyalo kaBaba ngahlala othandweni lakhe" (NgokukaJohane isahluko15, vesi 10).

<< Humility liberates gambler
Nederigheid bevry dobbelaar (Afrikaans >>