Lowo owaye yiselelesi uthola ukuphila nenkosikazi (Zulu)

Harry Phaoha
Harry Phaoha

Engumfana ongalaleli, uHarry Phaoha wayecabanga ukuthi wayengantshontsha noma yini ngaphandle komphumela Kepha kwaba nesikhathi lapho izinto zinga zange zimhambele kahle umphakathi waqala wangamethemba.

"Ngangimuntu ongalaleli," uHarry uyachaza. "Ngangiyiselelesi ngigembula futhi cishe izinsuku zonke zokuphila khaki."

UHarry uyazi ukuthi wayengaphili kahle, uyavuma, "ngazizwa ngingavikelekile," engazi ukuthi uzojeziswa.

"Noma ngenza izinto ezimbi, abantu babecabanga ukuthi ngiziphethe kahle nginenhlonipho, Kepha ngesikhathi ngigqekeza esitolo, umphakathi wonke wezwa ngesenzo Sami."

Isithunzi sikaHarry sehla ngoba babesemazi njengese selelesi esingathembekile.

Esejikelwe ngabanye, waqala wahlatshwa umxhwele ukulunga akubona kumfowabo, wabona ukuthi ukholo lukamfowabo kuJesu lubaluleke kakhulu empilweni yakhe.

"Impilo yayinzima Kimi ngathatha isinqumo sokuzinikela kuNkulunkulu,"uHarry uyachaza.

"Umfowethu, owayengu mKrestu ozelwe kabusha, wahamba nami enkonzweni yakhe yilapho ngafika ngamukela uJesu njengeNkosi noMsindisi wempilo yami. "

Kuwo lomkhuleko awenza, uHarry wacela uJesu ukuthi abe yiNkosi yempilo yakhe wakholwa ukuthi uJesu wathwala icala lezono zakhe.

Inselelo yokuqala uHarry abhekana nayo kulesinqumo asithathile ngoNkulunkulu kwaba ukungathokozeli lesinqumo ngabazali bakhe.

"Abazali bami bangilwisa ngayo yonke indlela, kuyoyonke into ukuze bangivimbe ekuthenini ngingaphili njengomKrestu," usho kanjalo.

Noma kunjalo, abazali baka Harry bahluleka ukumvimba ngokushesha babona umehluko UNkulunkulu awenzayo empilweni yakhe, kakhulu isimilo sakhe esikoleni.

"Nganginesimilo esibi ngisibhekise kothisha. UJesu wangikhulula kulesosimilo esibi,"usho kanjalo.

UHarry wayeka nokweba ngoba uMoya oNgcwele washintsha inhliziyo yakhe.

Ngaqala ngafunda ukuthi yikuphi okungokwami,"usho kanjalo, echaza ngesifiso sokuyeka ukweba.

Isimilo sakhe esisha sasihlukile ngendlela emangalisayo kanga ngokuthi abazali bakhe babe ngasakhoni ukwala amandla kaNkulunkulu asebenza empilweni yakhe nabo bagcina sebezinikela kuJesu.

Abazali bami babe melene nokuya kwami enkonzweni, Kepha manje nabo sebezinikela kuJesu Kristu, Makadunyiswe UNkulunkulu!" Usho kanjalo uHarry ngenkulu intokozo.

Njengoba uHarry Saba ngumKrestu esengumfana, ubonga ukuthi lokho kwamenza ukuthi aphunyuke ezilingweni eziningi nemiphumela yakhona emibi.

"UNkulunkulu ungivikele kuyo impilo yokuphinga kwaza kwaba ngunyaka ka 2004 ngesikhathi ngishada owesifazane okholwayo naye owayengaphili impilo yokuphinga. " uyachaza.

Ngokuhlakanipha namandla UNkulunkulu anginika wona ngise ngumfana uHarry uthi, "ngakhona ukuvuna lokho engakutshala," okuchaza ukuthi UNkulunkulu wambusisa ngenxa yokuzinikela kuJesu.

Ngokuthemba UNkulunkulu ngenkosikazi, uHarry uyaphetha, uzuze inkosikazi eyayimlindile ngesineke nangokubekezela.

<< Former thief gains a life and a wife
Voormalige dief kry ‘n lewe en ‘n vrou (Afrikaans) >>