Uthando lunqoba intukuthelo (Zulu)

Lena Heldzinger
Lena Heldzinger says she had to find out what was missing from her life.

Engakhoni ukubhekana nesimo sokulahlekelwa umyeni wakhe ngenxa yesifo senhliziyo, umama ka Lena Heldzsinger wage ngakhombisi uthando kwindodakazi yakhe endala, emshaya ngaso sonke isikhathi.

Ngenxa yobunzima akhuliswa ngabo, u Lena uthi wakhula engumuntu "ogcwele intukuthelo engenayo intokozo, ukuthula nothando engenayo kubantu".

Wagcina ethola umshado Kepha uyavuma ukuthi wadalela umyeni wakhe impilo engenayo injabulo engu nkosikazi ohluphayo.

"Ngangi gcwele ukubaba ngaphakathi kwami, ngine ntukuthelo engalawuleki, nginenkani ngingakhoni ukukhombisa uthando," uyavuma.

Kepha umyeni wakhe wayesazi isimo sika Lena sendlela akhuliswe ngayo, ngenxa yalokho, wama nonkosikazi wakhe wamxhasa.

Ngesikhathi esena nabantwana bakhe uLena wabona ukuthi akafuni ukuthi abantwana bakhe bakhule ngendlela akhuliswa ngayo, engalazi uthando, lokho kwenza ukuthi afune ukuthi yini eshodayo empilweni yakhe.

Ngalesosikhathi wayesebenza endaweni ebizwa ngokuthi (printing factory), lakho abantu ayesebenza nano bamtshela ngothando lukaNkulunkulu kokuthi uJesu wafela izono zakhe.

"Uma ngikholwa kuye ngamukele uJesu njengoMsindisi, impilo yami izoshintsha, bangitshela," uLena usakhumbula.

Kepha kwaba semva kwesikhathi, kwinkozo yokuvangela ethendeni lapho uLena wathatha isinqumo sokunikela impilo yakhe kuJesu.

"Izinyembezi zazehla ezihlathini ask I ngesikhathi unkosikazi kamfundisi engikhulekela ngaso lesosikhathi ngaso kahle ukuthi kukhona into eyenzekile ngaphakathi kwami,"usakhumbula. Ngokuhamba kwesikhathi umyeni wakhe nezingane zakhe nano bamukela uJesu ukuthi abe yiNkosi noMSindisi wabo.

ULena wazizwela uthando olumangazayo oluvela kuNkulunkulu kangango kuthi naye wafela wamthanda UNkulunkulu, noma kunjalo innings yakhe yolaka ayizange iphele kanjalo nje.

" Lokho kwathatha ukholo ezwini likaNkulunkulu (iBhayibheli) ukuze ngikhululeke ngokuphelele kuyo lenkinga yentukuthelo.

Ngiyalifunda iBhayibheli futhi ngazindla ngalo, kakhulu levesi elithi "uma iNdodana (uJesu) enikhulula, niyoba ngabakhululekile ngeqiniso" (funds uJohane 8:36).

ULena waxolela umama wakhe ngoba wabona ngesikhathi efunda iBhayibheli ukuthi bonke abantu bayizoni badinga uMusa kaNkulunkulu ongabafanele futhi umama wakhe wayengazi ukuthi abhekane nesimo sakhe kanjani ngendlela engcono kuso isimo ayebhekene naso.

Kusukela ekubeni ngumuntu othukuthele, ongenalo uthando, uLena manje usegcwele ukuthula nothando lukaNkulunkulu futhi nabanye abantu useyabathanda.

Ivesi alithanda kakhulu yileli elithi "asithandane, ngoba uthando luvela kuNkulunkulu..... ngoba UNkulunkulu uluthando" (1KaJohane 4:7-8).

<< Liefde oorwin woede (Afrikaans)
Rudo runokunda hasha (Shona) >>