Impilo yami kwaku yisihogo sasemhlabeni (Zulu)

Kay Liyena
Kay Liyena in traditional dress at a conference held in South Africa in 2015.

UKay Liyena uthi impilo yakhe kwaku yisihogo sasemhlabeni ngendlela akhula ngayo kanga ngokuthi akafuni ukuya esihogweni uma esedlula emhlabeni.

"Ngihlupheke kakhulu lapha emhlabeni, angifuni ukuhlupheka futhi esihogweni," usho kanjalo.

"Ngizalwa emndenini omkhulu futhi ekhaya sasimpofu. Kwesinye isikhathi sasingenakho ukudla. Abazali bami bagcina behlukana abantu besilisa emndenini bangihlukumeza ngokocansi."

Ukay washada eneminyaka engu 17 emba kweminyaka eyishumi (10) wazithola engumfelokazi ekhulisa izingane ezincane ezintathu.

Wazithola eseyisigqila sempilo yocansi olungalungile notshwala ngokwenza kanjalo wayezama ukuthula indunduzo ngesimo sakhe saphambilini.

Ngonyaka ka 2006 uKay, Edina usizo waya enkonzweni nomngani wakhe. Lapho wezwa intshumayelo kamfundisi wase Zambia intshumayelo eyashintsha impilo yakhe.*"Impilo engangi yiphila yayi nganginikezi ukuthula," uyavuma.

Kay Liyena 2
Kay Liyena sê Jesus is die een wat red.

"Kepha UNkulunkulu wangithethelela, mins isoni. Wangisiza ukuthi nginqobe imikhuba yami ngiyeke nokuqamba amanga. Ngagcina sengibuyisana nomndeni wami ngaba xolela.

"Namhlanje sengenza izinto ezilungile phambi kuka Nkulunkulu."

UMathewu 7:21 ubalulekile ku Kay ngoba umkhumbuza ukuthi akuyena wonke umuntu othi "Nkosi, Nkosi" onguMkrestu weqiniso ozongena ezulwini.

"Ngangicabanga ukuthi ukuzinikela enkonzweni kwenza ukuthi ngizalwe kabusha," uKay usho kanjalo, "Kepha ukuba nguMkrestu ukuzinikela_ ekuthenini uphilele uJesu, hayi now ukuya esontweni.

Ukhuthaza abanye: "Phendukani nibheke kuJesu Kristy yedwa, ngoba ngiya yedwa osindisayo. Kunga khathalekile ukuthi isimo sakho sinjani."

<< My liewe was hel op aarde (Afrikaans)
Adulterer finds God on a train >>