Umfundisi wamanga uyalivuma iqiniso (Zulu)

Adjalala Pericles
Adjalala Pericles

Adjalala Pericles wayeyi ndodana yomfundisi wakhula efundiswa ngoNkulunkulu futhi efunda iBhayibheli. Naye waba ngumfundisi esemncane futhi wayenga ngabazi ukuthi usindisiwe uya ezulwini; kwaze kwaba isikhathi lapho omunye umfundisi aye mazi akhuluma naye mayelana nokuthanda imali nezinto eziphathekayo.

UPericles wayengu mfundisi webandla elikhulu, elinempumelelo, Kepha isixuku sabantu esasifika enkonzweni njalo ngesonto sasingazi ukuthi wayeqamba amanga ngesikhathi ema phambili eshumayela.

"Eminyakeni eyedlule ngangine bhizinisi lezinkukhu futhi ngaboleka imali ebhangi (bank) ukuze ngiqale ibhizinisi," uyachaza. "Kepha ngenza abantu bakholwe ukuthi UNkulunkulu nguye ongibonelelayo ngenza yokuzinikela kwami emkhulekweni. Ngenza abantu bakholwe ukuthi nginesipho sokukhulekela impumelelo ezimalini zabo.

"Uma abantu bedinga umsebenzi noma bazinze empilweni yakho yezimali babe vamise ukuza Kimi bezofuna umkhuleko. Angikwazi ukuthi ngingayichaza leyonto kepha lowo mkhuleko wawuphendulwa."

UPericles uyavuma ukuthi wayenzelela ngesikhathi echazela abantu ngomsebenzi kaNkulunkulu ezimpilweni zabanye abantu wayedlala ngemizwa yabantu ukuze bazinikele kuJesu.

"Kwakungisebenzela ngoba ngangi tshela abantu lokho ababethanda ukukuzwa," uyavuma. "Ngangidonsa isixuku futhi ngisigcina ngamanga ukuze baxhase inkonzo yami."

Ngolunye usuku umngani wami wamqonda UPericles wambuza ukuthi ingabe uzinikele ngokukamoya kuJesu nokuthi ingabe ukwenzile lokho kusukela kwingaphakathi lakhe, noma ubukeka enguMkrestu ngaphandle.

Umngani wakhe wamchazela kabanzi UPericles ngensindiso- ukuthi intukuthelo kaNkulunkulu imelene nabantu ngenxa yesono; nokuthi sifanelwe ubulungiswa bukaNkulunkulu okungukufa ngenxa yokona kwethu;nokuthi uthando lukaNkulunkulu luqhamuke nendlela yokuphunyuka ngokufa kukaJesu Kristu, yena onguNkulunkulu ngokugcwele aphinde and ngumuntu ngokugcwele, owathatha indawo yethu esiphambanweni.

Wakhuluma "ngokuzalwa nguNkulunkulu" Johane 1:12-13, iBhayibheli lithi; 'Bonke abamamukelayo, labo abakholwa egameni lakhe, ubanikeze amandla okuthi babizwe ngokuthi abantwana bakaNkulunkulu; abangazalwa ngokwe nyama, noma ngokwe ntando yomuntu, kepha bazalwa nguNkulunkulu.'

Ngenxa yalowo mhlangano, UPericles wafulathela izono zakhe waphendukela kaNkulunkulu wayeka ukudlala ngabantu nokusebenzisa igama likaNkulunkulu ukufeza izinhloso zakhe. Wacela UNkulunkulu ukuthi amguqule kusukela ngaphakathi, amnikeze inhliziyo entsha, njengoba iBhayibheli lisho, ukuvusa umoya wakhe owawufile.

"Noma ngangiya enkonzweni njalo ngaphambi kokuba ngisindiswe, ngiyavuma ukuthi ushintsho olukhulu lwathatha indawo empilweni yami.

Ngaqala ngakhuleka ngendlela ehlukile, emkhulekweni ngaqala ngagxila ekukhulekeni amathuba okufakaza ngoJesu ebantwini, esikhundleni sokuzuza izinto eziphathekayo. Ngizizwa ngikhululekile ngempela.

"Ngiye ngavuma amanga ami phambi kwebandla futhi angisoze ngishumayele ngokuthemba izinto eziphathekayo, " uPericles uyathembisa.

Ucaphuna uMathewu 7:22-23, lapho uJesu etshela abantu abenze izimanga ngegama lakhe ukuthi akabazi, 2 KwabaseKorinte 3:5, lapho umpostoli uPawulu etshela abantu abazibiza ngokuthi bangama Krestu ukuthi bazihlole babheke ukuthi baseku kholweni.

"Lamavesi amabili angisizile ukuthi ngizihlole ngihlole nokukholwa kwami, usho kanjalo. "Ngakhuthaza abantu abakhulele enkonzweni ukuthi bazihlole_ babheke ingabe baphendukile bafulathele izono zabo

"Ungalenzi iphutha,"uyaxwayisa, "Kunoku kholwa okungakusiza ukuthi uthole izinto Kepha akukona ukukholwa okusindisayo.

Ungadukiswa izidingo zenyama nezinto eziphathekayo ongazithola kulomhlaba odlulayo.

"Unganakekeli izinkanuko zakho, nakekela umoya nomphefumulo Wahoo ngokufunda iBhayibheli, uhlanganyele namanye amakholwa, ukhuleke ufakaze ngoJesu."

<< Bedrieƫr-prediker bely die waarheid (Afrikaans)
Muparidzi wenhema anopupura chokwadi (Shona) >>