Kuita hunhu hwakanaka kwatadza kugutsa (Shona)

Theresa Zulu
Theresa Zulu knows now that doing good works is not the same thing as becoming a child of God.

Theresa Zulu akakurira mumhuri yakanga yakaparadzana, baba na mai vakange vasiyana. Hupenyu hwawe hwakaoma uye mari ichinetsa zvokuti aigarozvibvunza kuti ko Mwari vanoregererei zvakadai zvichiitika.

Zvisinei nechimiro chakadai, Theresa akava nemoyo wokuita zvakanaka. Anoti "ndaifunga kuti kuva mutendi kwaiva kuita mabasa akanaka zvokuti ndaitoti kupa nokubetsera vanotambura kwakakosha kupfuura ugamKuita hunhu hwakanaka kwatadza kugutsauchira Kristu. Somunhu akaurira mukuita mabasa akanaka ndaivawo nomurangariro wokutya Mwari zvokuti ndaiedza nepose pandinogona kufadza Mwari. Ndaiti kana ndikanyepa kana kuita godondaikumbira kuregererwa na Mwari."

Theresa aifunga kuti chivi chake chokunyepa chaikonzereswa nevabereki vake avo vaikoniwa kumupa zvaaida. Naizvozvo ainonyepera hama dzemumhuri kuti dzimupe zvaaida. Theresa anoti "Hupenyu hwakaoma saizvozvo uye mari isingawaniki apawo vabereki vasina chokubata, ndaingogaro bvunza Mwari kuti sei zvakadai. Ndakafunganya zvikuru kuti Mwari vawa norudo kunavamwe kupfuura imi here? Naizvozvo ndakatsvaka Mwari aikomborera vamwe kuti agondikomborerawo. Ndakatanga kudzamisa ruoko rwangu nezvoMweya, ipapo Mwari vakatanga kutaura muupenyu hwangu asi panguva iyi ndaisaziva kuti kugamuchira Kristu kwairevei.

Ndakaendawo kukereke uko ndakanzwa shoko raJesu richipariddzwa. Mufundisi akaparidza kubva mubhuku ya Dhanyero 5: 25 – 28 apo Dhanyeri anotaura nezve chirango chakapihwa mambo achiti mambo vatadza pa Uso hwaMwari. Theresa anoti "Ndichiunzwa shokjo iri ndakaona kuti ndirimutadzi kuna Mwari, nyangwe zvzvo ndakanga ndichiita mabasa akanaka mabasa aya aisandiponesa. Naizvozvo ndakada kugamuchira Kristu nokuti ndakaziva kuti pasina Kristu mabasa angu ose akanaka aisareva chinhu. Ndakanamata kuna Kristu ndichireurura zvivi zvangu, ndichidana zita rake kuti apinde mumoyo mangu awe Ishe noMuponesi wangu. Hupenyu hwangu hwakashanduka sezvo Mwari vakandipa chido chokukura pamweya pamwe nokubatsirawo vamwe kuti vazivewo Jesu."

Theresa anoti "Mwari vakandibatsira kukunda zvivi pamwe nokuwa nendangariro dzisina mature nokuverenga pamwe nokudzidza Bhaibheri uye nokuwadzanawo nevamwe vatendi." Ndima yomuBhaibheri yakanyanya kubatsira Theresa parwendo rwokutenda inova mubhuku yaJoshua 1:8-9, iyo inoti "gwaro rino romurairo harifaniri kubva pamuromo wako, uchadzamisa ndangariro pamusoro paro siku nesikati kuti uite zvose zvakanyorwa mariri, ipapo ucharuramisa nzira yako nokubudirira."

Theresa anoti "nyaya yandinoda kuudza vamwe ndeyekuti rudo rwaMwari rukuru kwazvo, anoda munhu wose akaitwa nomufananidzo wake sezvakanyorwa muna Johane 3: 16 kuti " Mwari vakada nyika nokudaro wakaipa Mwanakomana wake kuti ani nani anotenda maari arege kufa asi awe noupenyu husingaperi." Ukagamuchira Jesu, rudo rwaMwari runova pamusoro pako. Tinoverengawo muna Johani 1:12 kuti "kuna vose vakagamuchira akavapa simba rokunzi vana vaMwari kuna avo vakatenda muzita rake, Makomborero awa anopihwa vose vanotenda noMwoyo wose munaJesu."

Theresa anopedzisa achiti "ndinotenda Mwari nechipo chomurume akanaka uyo anonditsigira mukutenda kwangu uye tine vana vana nevazukuru vaviri.

<< Om godsdienstig te wees is nie genoeg nie! (Afrikaans)
Persistent prayer helps battered wife >>