Rwaiva Rwendo rurefu kusvika muzvokwadi

Ralph Joseph
Ralph Joseph

Ralph Joseph akararama hupenyu hwakaoma zvikuru, akaberekwa nguva youdzvanyiriri munyika ye South Africa mudunhu re Cape,Umo aigara mumu sososo, mai vake vaivawo chana zvacho uye aivawo munhu mutema oga mukati mevachena.Ukuwo aisaziva baba vake.Mhuri yake payakarasikirwa nemusha kunzwimbo yeManewberg mugore ra1976,vakatanga kungotetereka nenyika vachipemha.

Ralph akazozviona orarama hupenyu hwourombo,hukororo nokudya zvinodaka.

Ralph anoti "hupenyu hwangu hwakanga hwava hwokunwa doro nokubhema mbanje ndaizvitutumadza nokutarisira vamwe pasi uye nokutusa vamwe kuti vapare mhosva".

Ralph anoti "Pane dzimwe nguva dzandaifungawo nezvaMwari nokuda kokuti mai vangu vaimboendawo kukereke asi kuzvitutumadza kwakava chimhinga mupinyi kuruponeso hwangu. Ndaisaziva kuti ruregerero rungawanika uye zvivi zvaindikunda, Ralph anoseka achiti "Zvino nokufamba kwenguva Mambo Jesu vakabvuma kuti ndisungwe kuti vawane nguva neni".

Panguva iyi Ralph aishanda pane imwe kambani yaiita zvezvivakwa.Aiva nepfuti yaiva isiri pamutemo uye anoti ainzwa kuti dai ambowana mukana wokuuraya muhnu muchivande. Zvisinei Mwari Havana kumupa mukana wakadai pakaitawo mhunu akaudza mapurisa, Ralph ndokusungwa ndokutongerwa makore mashanu mujeri.

Ari mujeri,Ralph akaona kuti aigona kurasikirwa nezvose zvaimukoshera, kutya uku kwakaita kuti atsvake Mwari kuburikidza nemharidzo dzainzwa mujeri, Ralph akadzidza kuti ropa raJesu roga ndiro raigona kumuponesa kubva kuzvivi zvake.

Akazivawo kuti dzaiva nyasha dzaMwari dzakanga dzamupinza mujeri-kwete senzira yokuti adzidze asiwo senzira yokumudzivirira kuvahnu vaida kumupfudza avo vaikanga akanganisira ari panze.

Ralph anoti "Ndakazvipira kunaShe nokubvuma kuti ndaiva mutadzi ainge atadza zvikuru,ndakapupurawo kuti Mwari chete ndiye aigona kundiponesa kuburikidza naJesu uyo wakamutsa kuvafi. Ndakanzwisisawo kuti nzira imwe yoga yokubuda muzvivi kwiva kutendeuka nokubhabhatidzwa sechiratidzo chokugezwa zvivi.Ndakabvuma kuti ndini ndainge ndabvumira Satani kuti atonge hupenyu hwangu asi zvino ndakanga ndohupa kunaMwari"

Izvi zvakaitika makore matatu apfura uye Ralph akanga ava nemakore makumi mashanu ane rimwe okuberekwa. Anoti Mwari vakaunza shanduko huru muupenyu hwake-iyo inosanganisira kuayanana kwake nevaimuvenga pamwe nokuyemurwa nevaisamufarira.

Ralph anoti "Mwari vakandizarurira masuo nenzira dzandaisafungira, kana usingazive Mwari huya uzonzwa kuti Mwari akanaka,haungazo nyunyuti, ini ndakagutsikana.

<< ‘n lang pad na waarheid (Afrikaans)
Funeral delivers sobering reality >>