Chidhakwa chinoita mahwekwe nezvokwadi (Shona)

Jameson Kamenga
Jameson Kamenga knows what it is to be intoxicated with God’s love, rather than alcohol.

Jameson kamenga aiva munwi wedoro achifarira kurwa pamwe nekudzibgirirana nemadzimai kusvika musi waakazoita tsaona nebhasikoro rake,izvo zvakazoshandura hupenyu hwake .

Jameson anoti"ndaivata nemadzimai maviri kana matatu pazuva, ndakatosvika pakurega basa nokuda kwedoro nokuti panguva iyoyi ndaitoshaya nguva yokushanda nokuda kwedoro nebonde ndinotenda Mwari kuti handina kubata mukondombera."

Jameson neshamwari dzake vaisimboenda kusangani reZion iro raibata riri mumana mavo asi nguva zhinji vaitokumbira Mari yomupiro kuti vanonwa havo doro. Jameson anoti" ndaifarira zvekurwa zvikuru ndichitogaro rwisa chero munhu mumana mangu"

Nerimwe ramazuva Jameson akarwisa mupurisa izvo zvakaita kuti aiswe muchizarira kwesvondo rose, zuva raakaburitswa akabva angodzokera kutsika yake yekudhakwa

Jameson anoti" musi uyu wakava zuva guru nokuti shamwari dzangu dzakatenga doro zhinji kwazvo zvaitoita sokuti tiripamabiko"

Odzokera kumba Jameson akatadza kufambisa bhasikoro rake iro raaichovha akapera zvake nedoro uye richimhanyiswa zvikuru,bhasikoro rakatsvedza ndokunowira kumateru Jameson ndookudonha achinorovera musoro padombo, muteru uyu waiva pedo nemumana make.

Jameson anorangarira kuti akaona akuvara zvikuru mukoma wake akazomutora ndokumuendesa kuchipatara uko akabva apihwa mubhedha. Anoti"mangwana acho mangwanani mumwe mufundisi akauya kuzoparidza Shoko raMwari muchipatara ipapo ndakaona kutadza kwangu ndikagamuchira Jesu nokutenda muzita rake. Mwedzi wakatevera ndakabhabhatidzwa, ndakanyikwa mumvura senzira yokuratidza kufa nokumuka pamwe naJesu. Ndakatanga kuparidza Shoko raMwari.

Shamwari dzaJameson padzakaona avakuparidza vhangeri yokuuya kwaJesu kuzoponesa vanhu kubva kuzvivi zvavo vakashamiswa zvikuru neshanduko iyoyi, vakatanga kutaura pachavo vachiti" kana murume uyo aiva mutadzi aakuparidza Jesu Chiii chinotitadzisa kuti tizvipirewo hupenyu hwedu kunaKrist.

Jameson anoti" shamwari dzake sere dzakatendeuka musi iwoyo dzikagamuchira Jesu musi iwowo uye neniwo handina kuzomira kuparidza Shoko"

Jameson stove mufundisi kukereke kwake uye kwatopfuura makore Gumi achishandira Mwari.

<< Dronkaard sien nugtere waarheid (Afrikaans)
Peace in the midst of attack >>