Isidakwa sibona iqiniso (Zulu)

Jameson Kamenga
Jameson Kamenga knows what it is to be intoxicated with God’s love, rather than alcohol.

UJameson Kamenga waye yisidakwa, enochuku futhi ethanda abesimame kwaze kwafika lapho ehlelwa yingozi yebhayisikili eyashintsha impilo yakhe.

"Ngangiya ocansini nabesimame abahlukahlukene, ababili ukuya kwabathathu nsuku zonke," UJameson uyavuma."Ngayeka umsebenzi ngenxa yenkinga yotshwala. Ngangingenaso isikhathi sokusebenza, okwakubalulekile empilweni yami kwaku ngutshwala nokuya ocansini. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba wangivikela ekuthenini nginga ngenwa isifo senculaza (HIV)."

Njalo ngesonto, uJameson wayevakashela enkonzweni yaseZayoni endaweni yangakubo,kepha yena nabangani bakhe babe boleka imali yomnikelo ukuze bakwazi ukuthenga utshwala. Uyavuma, ngangithanda ukulwa ngishaya abantu basemphakathini".

Ngolunye usuku, uJameson walwa nephoyisa wazithola esejele wavalelwa iviki lonke. Ngesikhathi ephuma ejele, wabuyela ezindleleni zakhe ezimbi.

"Kwaba usuku oluhle kimi ngoba abangani bami bangithengela utshwala obuningi," uyakhumbula. "Kwaba ngathi umcimbi omkhulu."

Esendleleni eya ekhaya, uJameson wayedakwe ngendlela emangalisayo wahluleka ukulawula ibhayisikili lakhe elaligijima ngesivinini wayesozofika lapho ehlala khona. Ibhayisikili lakhe wahluleka ukulilawula wawa washayeka ngekhanda edwaleni.

“Kusukela ngaso
lesosikhathi,
ngisaqhubeka
ngiyashumayela
ngoJesu.”

"Ngalimala kabuhlungu," uyakhumbula. "Umfowethu wafika wangithatha wangiphuthumisa esibhedlela esiseduze.

Ngosuku olulandelayo ekuseni, kwafika umfundisi ezoshumayela izwi likaNkulunkulu egumbini engangilele kulo. Ngazibona ukuthi yisoni ngakholelwa egameni likaJesu. Kwadlula inyanga eyodwa emva kwalokho ngabhabhathiswa [ngangena emanzini okuluphawu oluchaza ukufa kwempilo yami yakudala] ngaqala ngashumayela izwi likaNkulunkulu."

Ngesikhathi abangani bakaJameson bemuzwa eshumayela izindaba ezimnandi zikaJesu oweza emhlabeni ukuzosi sindisa ezonweni zethu, iningi labo lali mangele ngoshintsho abalibona empilweni yakhe. "Uma lendoda eyayi yisoni ishumayela izwi likaNkulunkulu yini engasivimba ukuthi singazinikeli kuKristu?" Babezibuza ngokwabo.

"Iningi labangani bami, abayisi shiyagalombili, bamukela uJesu ngalo lona lolosuku," uJameson uyachaza ngenkulu injabulo. "Kusukela ngaso lesosikhathi, ngisaqhubeka ngiyashumayela ngoJesu."

UJameson usengumfundisi ebandleni lakhe useneminyaka eyishumi elapho.

<< Drunkard sees sobering truth
Dronkaard sien nugtere waarheid (Afrikaans) >>