Owayelahlekile usetholakele (Zulu)

Michael Mwale
Michael Mwale

UMichael Mwale wakhula edidekile ngezindaba zenkolo. Abazali bakhe babe bukeka sengathi bangama Krestu, kepha uma abantwana babo begula babe thathwa bamikiswe esangomeni bacele amadlozi ukuba abaphilise. Waye didekile engazi ukuthi kanti iqiniso okuyilona eliphi.

UMichael uthi wafunda ngoNkulunkulu weBhayibheli "kusonto skole (Sunday school); noma ngangingenabo ubudlelwano naye".

Esekhulile, ulwazi ayenalo emqondweni ngaphandle kolwazi lwenhliziyo ngoNkulunkulu lwalunganelanga ukuvikela uMichael kuzo izilingo ahlangabezana nazo kubo abangani abangalungile. Waqala ukubhema insango, ephuza ubhiya, entshontshela abazali bakhe eya naso cansini olungalungile.

Isibonelo, ngesikhathi enza ibanga lesishiyagalolunye emuva kokuhlolwa konyaka, uMichael nabangani bakhe bahamba baya endaweni yokuzithokozisa waphuza utshwala ngokweqile kanga ngokuthi akakhumbuli nokuthi wafika kanjani ekhaya. Ucabanga ukuthi abangani bakhe abamthwala!

Ngesikhathi eneminyaka engu 19, wavakashela inkomfa yabasha ( youth conference) endaweni yangakubo lapho wathintwa khona nguNkulunkulu ngendlela emangalisayo.

"Ngalizwa iVangeli [izindaba ezimnandi zikaJesu osisindisa ezonweni zethu] ezindaweni eziningi kepha ngalolusuku, 27th December 1987, ngezwa belichaza ngendlela ehlukile."

UMichael wazizwa enecala ngezinqumo azenzile ngaphambilini. Wayazi kahle ukuthi wayene sikhala ngaphandle kukaNkulunkulu. " Ngalolosuku, ngathatha isinqumo sokuba nguMkrestu, " usakhumbula ngenkulu intokozo.

"Amazwi aseBhayibhelini angiphonsela inselela akukho okunye ebengi ngakwenza ngaphandle kokuthi nginikele impilo yami kuJesu.

"Ngavuma ukuthi ngiyisoni [ ngokwevesi eliseBhayibhelini] KwabaseRoma 3:23, 'Ngokuba bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu.' Ngakholwa ukuthi nguJesu yedwa ongangisindisa. Ngamvuma njengoMsindisi wami." Ucaphuna kuJohane 1:12 eBhayibhelini, uthi, "Bonke abamamukelayo [uJesu], labo ubanikeze amandla okuthi babizwe ngokuthi ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe."

UMichael uyavuma ukuthi kusukela ngalelo langa ukuya phambili, impilo yakhe yaba nencazelo entsha.

"Ushintsho olukhulu, okokuqala ngayeka ukuphuza, ukubhema nezinye izono ezahlukahlukene," usho kanjalo. "Ngalahlekelwa abangani bami bangaphambilini ngaqala ngahlangana nomunye wabaholi bentsha [ebandleni lami] owangifundisa ngempilo yobuKrestu.

" Ngaxolisa kubazali bami ngamanga engabaqambela wona ngababuyisela imali engayeba. Ngase ngiya nakwamanye amantombazane engangithandana nawo ngaphambilini ngabashumayeza ngabatshela ukuthi kwenzakaleni empilweni yami."

UMichael ugcwele ukubonga ngomeluleki wakhe, owamsiza ukuthi akhule enkolweni yakhe yobuKrestu ngokumnikeza amavesi aseBhayibhelini ukuthi awafunde futhi ekhuleka naye. "UNkulunkulu wangisiza ngokusebenzisa umeluleki wakhe," uyasho uMichael. Kwakungelula kepha uNkulunkulu wangisiza." Elinye levesi elithandwa nguMichael, 2 Kwabasekorinte 5:17 ngoba limkhumbuza ngoshintsho olumangalisayo oluthathe indawo empilweni yakhe: "Ngakho-ke uma umuntu eku Kristu, uyisidalwa esisha; okwakudala sekudlulile; bheka sekuvele okusha."

Kubo bonke abantu abahluleka ukushintsha impilo yabo, uMichael uyabakhuthaza, "Bheka ukuthi uzungezwe ngabantu abanjani, ube nabantu abanomthelela omuhle empilweni yakho kodwa okubaluleke kakhulu, abanikele ngempilo yabo kuJesu Kristu."

UMichael useneminyaka engaphezu kuka 30 enguMkrestu futhi ushadile, ujabulile emshadweni wakhe futhi ungumfundisi eZambia.

<< Aimbove akarasika akazowanikwa (Shona)
Eens verlore, maar nou gevind (Afrikaans) >>